انواع مدل های جعبه سوخاری

جعبه کنتاکی انواع مختلفی دارد و می توان با جنس های مختلفی آن را تولید نمود . چاپ این نوع بسته بندی افست می باشد.

مقوای مصرفی نیز : ایندلبرد و مقوای دوبلکس بهداشتی می باشد.

در این مقاله قصد داریم با انواع جعبه سوخاری ایا ومعایب هر کدام آشنا شویم :

جعبه سوخاری دوتکه01 300x300 - بررسی انواع مدل های جعبه کنتاکی - تمام آنچه باید درباره خرید جعبه کنتاکی بدانید - یکجاپک
جعبه سوخاری دوتکه03 300x300 - بررسی انواع مدل های جعبه کنتاکی - تمام آنچه باید درباره خرید جعبه کنتاکی بدانید - یکجاپک
جعبه سوخاری سه تکه01 300x300 - بررسی انواع مدل های جعبه کنتاکی - تمام آنچه باید درباره خرید جعبه کنتاکی بدانید - یکجاپک
سینی سوخاری داخل سالن 02 300x300 - بررسی انواع مدل های جعبه کنتاکی - تمام آنچه باید درباره خرید جعبه کنتاکی بدانید - یکجاپک
سینی سوخاری داخل سالن 01 300x300 - بررسی انواع مدل های جعبه کنتاکی - تمام آنچه باید درباره خرید جعبه کنتاکی بدانید - یکجاپک
سینی سوخاری داخل سالن 03 300x300 - بررسی انواع مدل های جعبه کنتاکی - تمام آنچه باید درباره خرید جعبه کنتاکی بدانید - یکجاپک
جعبه سوخاری دسته دار 03 300x300 - بررسی انواع مدل های جعبه کنتاکی - تمام آنچه باید درباره خرید جعبه کنتاکی بدانید - یکجاپک
جعبه سوخاری دسته دار 02 300x300 - بررسی انواع مدل های جعبه کنتاکی - تمام آنچه باید درباره خرید جعبه کنتاکی بدانید - یکجاپک
جعبه سوخاری دسته دار 01 300x300 - بررسی انواع مدل های جعبه کنتاکی - تمام آنچه باید درباره خرید جعبه کنتاکی بدانید - یکجاپک