هزینه ارسال در شهرستانها

ارسال  در شهرستان تا باربری می باشد

سفارشات بالای یک میلیون تومان

هزینه ارسال سفارشات بالای یک میلیون تومان رایگان می باشد.

سفارشات بالای زیر یک میلیون تومان

هزینه ارسال سفارشات زیر یک میلیون تومان 20.000 تومان می باشد.

 

هزینه ارسال در تهران و کرج

ارسال در تهران و کرج تا درب مجموعه می باشد

سفارشات بالای یک میلیون تومان

هزینه ارسال سفارشات بالای یک میلیون تومان رایگان می باشد.

 

سفارشات بالای چهارصد هزار تومان

ارسال در حداکثر یک روز کاری : 50.000 تومان

ارسال در حداکثر  سه روز کاری : 30.000 تومان

ارسال در حداکثر پنج روز کاری : 20.000 تومان

سفارشات زیر چهارصد هزار تومان

ارسال در حداکثر یک روز کاری : 75.000 تومان

ارسال در حداکثر هفت روز کاری : 20.000 تومان