ظرف دلی پرشیا ۱۵۰cc

قیمت هرعدد: 530تومان(بسته500عددی)

طول:8cmعرض:9cmارتقاع:3cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا ۲۰۰cc

قیمت هرعدد: 580تومان(بسته 500عددی)

طول:8cmعرض:9cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا ۲۵۰cc

قیمت هرعدد: 810تومان(بسته 450عددی)

طول:14cmعرض:12cmارتقاع:3cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا ۵۰۰cc

قیمت هرعدد: 1140تومان(بسته 450عددی)

طول:14cmعرض:12cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا ۱۰۰۰cc

قیمت هرعدد: 1780تومان(بسته 250عددی)

طول:17cmعرض:14cmارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا۷۵۰cc

قیمت هرعدد: 1690تومان(بسته 250عددی)

طول:17cmعرض:14cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا ۱۵۰cc

قیمت هرعدد: 610تومان(بسته 500 عددی)

قطر:10cm ارتقاع:4cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا ۲۰۰cc

قیمت هرعدد: 670تومان(بسته 500 عددی)

قطر:10cm ارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا ۲۵۰cc

قیمت هرعدد: 1040تومان(بسته 450عددی)

قطر:14cm ارتقاع:3cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا ۵۰۰cc

قیمت هرعدد: 1230تومان(بسته 450عددی)

قطر:14cm ارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا صدفی

قیمت هرعدد: 1390تومان(بسته 350عددی)

طول:16cmعرض:16cmارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف فوکری بلند پرشیا

قیمت هرعدد: 1240تومان(بسته 350عددی)

طول:19cmعرض:12.5cmارتقاع:7.5cm

جنس : پت

ظرف فوکری کوتاه پرشیا

قیمت هرعدد: 1090تومان(بسته 350عددی)

طول:19cmعرض:12.5cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف لانچ بلند پرشیا

قیمت هرعدد: 1710تومان(بسته 250عددی)

طول:24cmعرض:14cmارتقاع:7.5cm

جنس : پت

ظرف لانچ کوتاه پرشیا

قیمت هرعدد: 1560تومان(بسته 300عددی)

طول:24cmعرض:14cmارتقاع:5cm

جنس : پت