ظرف دلی پرشیا 150cc

قیمت هرعدد: 720 تومان(بسته500عددی)

طول:8cmعرض:9cmارتقاع:3cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا 200cc

قیمت هرعدد: 790 تومان(بسته 500عددی)

طول:8cmعرض:9cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا 250cc

قیمت هرعدد: 1080 تومان(بسته 500 عددی)

طول:14cmعرض:12cmارتقاع:3cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا 500cc

قیمت هرعدد: 1260 تومان(بسته 500عددی)

طول:14cmعرض:12cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا 1000cc

قیمت هرعدد: 2240 تومان(بسته 250عددی)

طول:17cmعرض:14cmارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا750cc

قیمت هرعدد: 2080 تومان (بسته 250عددی)

عرض:14cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا 150cc

قیمت هرعدد: 790 تومان(بسته 500 عددی)

قطر:10cm ارتقاع:4cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا 200cc

قیمت هرعدد: 860 تومان(بسته 500 عددی)

قطر:10cm ارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا 250cc

قیمت هرعدد: 1310 تومان(بسته 450عددی)

قطر:14cm ارتقاع:3cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا 500cc

قیمت هرعدد: 1540 تومان(بسته 450عددی)

قطر:14cm ارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا صدفی

قیمت هرعدد: 1770 تومان(بسته 350عددی)

طول:16cmعرض:16cmارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف فوکری بلند پرشیا

قیمت هرعدد: 1660 تومان(بسته 350عددی)

طول:19cmعرض:12.5cmارتقاع:7.5cm

جنس : پت

ظرف فوکری کوتاه پرشیا

قیمت هرعدد: 1480 تومان(بسته 350عددی)

طول:19cmعرض:12.5cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف لانچ بلند پرشیا

قیمت هرعدد: 2010 تومان(بسته 250عددی)

طول:24cmعرض:14cmارتقاع:7.5cm

جنس : پت

ظرف لانچ کوتاه پرشیا

قیمت هرعدد: 1620 تومان(بسته 300عددی)

طول:24cmعرض:14cmارتقاع:5cm

جنس : پت