ظرف سس با درب شفاف

قیمت هرعدد: 230تومان(بسته 1000عددی)

قطر:6cm ارتقاع:3cm

جنس: pp

ظرف سسی سیر

قیمت هرعدد: 200تومان(بسته 1000عددی)

طول:6cmعرض:4cmارتقاع:3cm

جنس: pp

سس کاپ مثلثی ۷۰cc

قیمت هرعدد: 660تومان(بسته 200عددی)

حجم: 70cc

جنس: pp

ظرف سس پرشیا بزرگ

قیمت هرعدد: 386تومان(بسته 1200عددی)

قطر:7.5cm ارتقاع:3cm

جنس: pet

ظرف سس پرشیا کوچک

قیمت هرعدد: 284تومان(بسته 1500عددی)

قطر:6.5cm ارتقاع:3cm

جنس: pet

ظرف سس با درب شیری

قیمت هرعدد: 230تومان(بسته 1000عددی)

قطر:6cm ارتقاع:3cm

جنس: pp

ظرف عسلی پرشیا با درب

قیمت هرعدد: 460تومان(بسته 500عددی)

طول:9cmعرض:7.5cmارتقاع:4cm

جنس: pp