ظرف غذا خورشتی الومینیوم کد ۷۲۸ برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.260تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.420تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.180 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب) 1.330تومان (1000عددی)

طول:15cmعرض:12.5cmارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا نیم پرس کد ۱۱۱ برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.050تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.250 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):990تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 1.180تومان (1000عددی)

طول:18.5cmعرض:13.5cmارتقاع:4cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا تک پرسی کد۱۰۵ برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.790تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2.060 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.680تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 1.930تومان (1000عددی)

طول:22cmعرض:17cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا یک و نیم پرس الومینیوم پارسه کد۱۰۶

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.790تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2.100تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.670تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 1.960تومان (1000عددی)

طول:22.5cmعرض:16.5cmارتقاع:4c

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوپرسی الومینیوم کد۱۱۴ برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2.350تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2.670تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2.200تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب):2.500تومان(1000عددی)

طول:26.5cmعرض:19cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوخانه کوچک پارسه کد ۲۲۲

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2.930 تومان (125عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 2.740 تومان (500عددی)

طول:22.5cmعرض:17.5cmارتقاع:3cm

دیس کبابی الومینیم پارسه کد ۲۴۰

قیمت‌هرعدد(بادرب): 3.200 تومان (125عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 2.990تومان (500عددی)

طول:31cm عرض:17cm ارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف چیپس و پنیر الومینیوم پارسه کد ۱۰۲

قیمت‌هرعدد:1.030تومان(بسته125عددی)

قیمت هرعدد: 960تومان (1000عددی)

طول:19cmعرض:15cmارتقاع:2.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا فوم تک پرسی (۳۰۰عددی)

قیمت هرعدد: 662 تومان (تکی)

طول:22.5cmعرض:15cmارتقاع:7.5cm

بسته بندی: نایلون

ظرف غذا فوم دو پرسی (۳۰۰عددی)

قیمت هرعدد: 903 تومان (تکی)

طول:27cmعرض:14.5cmارتقاع:7.5cm

بسته بندی: نایلون

ظرف غذا ارتفاع ۳ سانت

قیمت هرعدد: 558 تومان(بسته 500عددی)

طول:21cmعرض:15cmارتقاع:4cm

بسته بندی: نایلون