سطل مایکروویوی 1000

قیمت هر عدد: 5.660 تومان (بسته 150عددی)

دهنه بالا:12cmارتفاع:12cm

حجم: 1000 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 1100

قیمت هر عدد: 5.520 تومان (بسته 150عددی)

دهنه بالا:12cmارتفاع:11.5cm

حجم: 1100 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 310

قیمت هر عدد: 2.140 تومان (بسته 300عددی)

دهنه بالا:9cmارتفاع:6.5cm

حجم: 310 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 400

قیمت هر عدد: 4.500 تومان (بسته 200عددی)

دهنه بالا:11.5cmارتفاع:6cm

حجم: 400 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 500

قیمت هر عدد: 4.670 تومان (بسته 200عددی)

دهنه بالا:12cmارتفاع:7.5cm

حجم: 500 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 610

قیمت هر عدد: 3.590 تومان (بسته 200عددی)

دهنه بالا:10cmارتفاع:8cm

حجم: 610 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 750

قیمت هر عدد: 5.520 تومان (بسته 150عددی)

دهنه بالا:12cmارتفاع:8.5cm

حجم: 750 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 1000

قیمت هر عدد: 6.350 تومان (بسته 120عددی)

طول:18.5cmعرض:12cmارتفاع:6cm

حجم: 1000 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 1200

قیمت هر عدد: 7.110 تومان (بسته 120عددی)

طول:18.5cmعرض:12cmارتفاع:7cm

حجم: 1200 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 125

قیمت هر عدد: 6.610 تومان (بسته 300عددی)

طول:10cmعرض:8cmارتفاع:3.5cm

حجم: 125 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 1500

قیمت هر عدد: 8.470 تومان (بسته 200عددی)

طول:20cmعرض:15cmارتفاع:6cm

حجم: 1500 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 1600

قیمت هر عدد: 8.990 تومان (بسته 120عددی)

طول:19.5cmعرض:19.5cmارتفاع:6cm

حجم: 1600 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 2000

قیمت هر عدد: 11.170 تومان (بسته 100عددی)

طول:30.5cmعرض:16cmارتفاع:5.5cm

حجم: 2000 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 240

قیمت هر عدد: 3.290 تومان (بسته 300عددی)

طول:10cmعرض:8cmارتفاع:4cm

حجم: 240  سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 400

قیمت هر عدد: 3.730 تومان (بسته 300عددی)

طول:13cmعرض:9.5cmارتفاع:4cm

حجم: 400 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 550

قیمت هر عدد: 4.590 تومان (بسته 300عددی)

طول:13cmعرض:9.5cmارتفاع:5.5cm

حجم: 550 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 560

قیمت هر عدد: 4.700 تومان (بسته 300عددی)

طول:10cmعرض:8cmارتفاع:9.5cm

حجم: 560 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 666

قیمت هر عدد: 6.920 تومان (بسته 150عددی)

طول:17cmعرض:12cmارتفاع:4cm

حجم: 666 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 675

قیمت هر عدد: 4.970 تومان (بسته 150عددی)

طول:17cmعرض:12cmارتفاع:4.5cm

حجم: 675 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 750

قیمت هر عدد: 3.690 تومان (بسته 200عددی)

طول:17cmعرض:11.5cmارتفاع:5cm

حجم: 750 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 760

قیمت هر عدد: 6.900 تومان (بسته 150عددی)

طول:15cmعرض:11cmارتفاع:7cm

حجم: 760 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 800

قیمت هر عدد: 6.070 تومان (بسته 150عددی)

طول:14.5cmعرض:14.5cmارتفاع:6cm

حجم: 800 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی SLR1000

قیمت هر عدد: 3.800 تومان (بسته 250عددی)

طول:17cmعرض:11.5cmارتفاع:6.5cm

حجم: 1000 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی SLR500

قیمت هر عدد: 3.310 تومان (بسته 250عددی)

طول:17cmعرض:11.5cmارتفاع:3.5cm

حجم: 500 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف غذا خورشتی الومینیوم کد 728 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.150تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.330 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.070 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب) 1.250 تومان (1000عددی)

طول:15cmعرض:12.5cmارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا نیم پرس کد 111 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 1.470تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.730 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.380تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 1.610 تومان (1000عددی)

طول:18.5cmعرض:13.5cmارتقاع:4cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا تک پرسی کد105 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.520 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.830 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.430 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 1.710تومان(1000عددی)

طول:22cmعرض:17cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا یک و نیم پرس الومینیوم پارسه کد106

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 1.890 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2.220 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.760 تومان(500عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 2.070تومان (500عددی)

طول:22.5cmعرض:16.5cmارتقاع:4c

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوپرسی الومینیوم کد114 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 2.210 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2550 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2.060 تومان (1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب):2.390 تومان(1000عددی)

طول:26.5cmعرض:19cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوخانه کوچک پارسه کد 222

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2.940 تومان (125عددی)

قیمت هرعدد(بدون درب): 2.640 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2.750 تومان (500عددی)

قیمت هرعدد(بدون درب): 2.470 تومان (500عددی)

طول:22.5cmعرض:17.5cmارتقاع:3cm

دیس کبابی الومینیم پارسه کد 240

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 2.820 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):3.330 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2.630 تومان (500عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب):3.110 تومان(500عددی)

طول:31cm عرض:17cm ارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف چیپس و پنیر الومینیوم پارسه کد 102

قیمت‌هرعدد: 1.210 تومان(بسته125عددی)

قیمت هرعدد:  1.130 تومان (1000عددی)

طول:19cmعرض:15cmارتقاع:2.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا فوم تک پرسی (300عددی)

قیمت هرعدد: 800 تومان (بسته 300عددی)

طول:22.5cmعرض:15cmارتقاع:7.5cm

بسته بندی: نایلون

ظرف غذا فوم دو پرسی (300عددی)

قیمت هرعدد: 1130 تومان (بسته 300عددی)

طول:27cmعرض:14.5cmارتقاع:7.5cm

بسته بندی: نایلون

ظرف غذا ارتفاع 3 سانت

قیمت هرعدد: 620 تومان(بسته 500عددی)

طول:21cmعرض:15cmارتقاع:4cm

بسته بندی: نایلون