ظرف غذا خورشتی الومینیوم کد 728 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.300تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.460 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.210 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب) 1.360 تومان (1000عددی)

طول:15cmعرض:12.5cmارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا نیم پرس کد 111 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 1.670 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.850 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.560تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 1.730 تومان (1000عددی)

طول:18.5cmعرض:13.5cmارتقاع:4cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا تک پرسی کد105 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1830 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2.100 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.710 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 1.960تومان(1000عددی)

طول:22cmعرض:17cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا یک و نیم پرس الومینیوم پارسه کد106

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 2020 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2.330 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1890 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 2.180تومان (1000عددی)

طول:22.5cmعرض:16.5cmارتقاع:4c

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوپرسی الومینیوم کد114 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 2.460 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2.770 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2.300 تومان (1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب):2.590 تومان(1000عددی)

طول:26.5cmعرض:19cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوخانه کوچک پارسه کد 222

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2.940 تومان (125عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 2.750 تومان (500عددی)

طول:22.5cmعرض:17.5cmارتقاع:3cm

دیس کبابی الومینیم پارسه کد 240

قیمت‌هرعدد(بادرب): 3.570 تومان (125عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 3.260 تومان (500عددی)

طول:31cm عرض:17cm ارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف چیپس و پنیر الومینیوم پارسه کد 102

قیمت‌هرعدد: 1.200 تومان(بسته125عددی)

قیمت هرعدد:  1.120 تومان (1000عددی)

طول:19cmعرض:15cmارتقاع:2.5cm

برند تولید کننده: پارسه