ظرف غذا خورشتی الومینیوم کد 728 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.150تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.330 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.070 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب) 1.250 تومان (1000عددی)

طول:15cmعرض:12.5cmارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا نیم پرس کد 111 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 1.470تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.730 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.380تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 1.610 تومان (1000عددی)

طول:18.5cmعرض:13.5cmارتقاع:4cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا تک پرسی کد105 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.520 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1.830 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.430 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 1.710تومان(1000عددی)

طول:22cmعرض:17cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا یک و نیم پرس الومینیوم پارسه کد106

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 1.890 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2.220 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1.760 تومان(500عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 2.070تومان (500عددی)

طول:22.5cmعرض:16.5cmارتقاع:4c

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوپرسی الومینیوم کد114 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 2.210 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2550 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2.060 تومان (1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب):2.390 تومان(1000عددی)

طول:26.5cmعرض:19cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوخانه کوچک پارسه کد 222

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2.940 تومان (125عددی)

قیمت هرعدد(بدون درب): 2.640 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2.750 تومان (500عددی)

قیمت هرعدد(بدون درب): 2.470 تومان (500عددی)

طول:22.5cmعرض:17.5cmارتقاع:3cm

دیس کبابی الومینیم پارسه کد 240

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 2.820 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):3.330 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2.630 تومان (500عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب):3.110 تومان(500عددی)

طول:31cm عرض:17cm ارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف چیپس و پنیر الومینیوم پارسه کد 102

قیمت‌هرعدد: 1.210 تومان(بسته125عددی)

قیمت هرعدد:  1.130 تومان (1000عددی)

طول:19cmعرض:15cmارتقاع:2.5cm

برند تولید کننده: پارسه