ظرف غذا خورشتی الومینیوم کد 728 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1570 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1810 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1470 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب) 1700 تومان (1000عددی)

طول:15cmعرض:12.5cmارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا نیم پرس کد 111 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 1960 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2310 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1830 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 2160 تومان (1000عددی)

طول:18.5cmعرض:13.5cmارتقاع:4cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا تک پرسی کد105 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2260 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2670 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2120 تومان(1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 2500 تومان(1000عددی)

طول:22cmعرض:17cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا یک و نیم پرس الومینیوم پارسه کد106

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 2600 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):3060 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2430 تومان(500عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب): 2860 تومان (500عددی)

طول:22.5cmعرض:16.5cmارتقاع:4c

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوپرسی الومینیوم کد114 برند پارسه

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 3010 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):3510 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):2810 تومان (1000عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب):3280 تومان(1000عددی)

طول:26.5cmعرض:19cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوخانه کوچک پارسه کد 222

قیمت هرعدد(بدون درب): 3720 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 4250 تومان (125عددی)

قیمت هرعدد(بدون درب): 3480 تومان (1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 3970 تومان (1000عددی)

طول:22.5cmعرض:17.5cmارتقاع:3cm

دیس کبابی الومینیم پارسه کد 240

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 3920 تومان(125عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):4620 تومان (125عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):3660 تومان (500عددی)

قیمت هرعدد(با‌‌درب):4320 تومان(500عددی)

طول:31cm عرض:17cm ارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف چیپس و پنیر الومینیوم پارسه کد 102

قیمت‌هرعدد: 1730 تومان(بسته125عددی)

قیمت هرعدد:  1610 تومان (1000عددی)

طول:19cmعرض:15cmارتقاع:2.5cm

برند تولید کننده: پارسه