قاشق خشک تک پلاست

قیمت هرعدد: 245 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 229 تومان (کارتن 5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کافه بلند

قیمت هرعدد: 255 تومان (بسته 50تایی)

قیمت هرعدد: 239 تومان (کارتن 3000 تایی)

طول : 15.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق کافه کوتاه

قیمت هرعدد: 123 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 115 تومان (کارتن 4000 تایی)

طول : 13cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق بستنی

قیمت هرعدد: 96.000 تومان (بسته 2 کیلویی)

قیمت هرعدد: 89.700 تومان (کارتن 10 کیلویی)

طول : 7.5cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کریستال طرح لدرلی

قیمت هرعدد: 351 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 328 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک