لیوان 90cc کاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 369تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 345تومان (کارتن4000عددی)

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان 90cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 259 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 242 تومان (کارتن4000عددی)

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان 120cc کاغذی گلاسه

قیمت هرعدد:  480 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد:  449 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان 110cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 394 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 368 تومان (کارتن 2700 عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان 120cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 357 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 334 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان 180cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 462 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 432 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5cm

ارتفاع: 8cm

لیوان 220CCکاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 640تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 598تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان 220CCکاغذی مات

قیمت هرعدد: 449 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 420 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان 360CCکاغذی مات

قیمت هرعدد 652 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 610 تومان (کارتن2500عددی)

قطردهنه بالا:8cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 11cm