لیوان 90cc کاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 360 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 340 تومان (کارتن4000عددی)

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان 90cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 280 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 260 تومان (کارتن4000عددی)

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان 120cc کاغذی گلاسه

قیمت هرعدد:  500 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد:  460 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان 110cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 390 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 360 تومان (کارتن 2700 عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان 120cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 360 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 340 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان 180cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 460 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 430 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5cm

ارتفاع: 8cm

لیوان 220CCکاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 670 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 630  تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان 220CCکاغذی مات

قیمت هرعدد: 470 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 440 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان 360CCکاغذی مات

قیمت هرعدد 640 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 600 تومان (کارتن2500عددی)

قطردهنه بالا:8cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 11cm