لیوان ۹۰cc کاغذی گلاسه (۵۰عددی)
۱۰,۶۰۰ تومان

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان ۹۰cc کاغذی مات(۵۰عددی)
۹,۳۵۰ تومان

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان ۱۲۰cc کاغذی گلاسه(۲۰۰۰عددی)
۵۶۴,۰۰۰ تومان

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان ۱۲۰cc کاغذی مات(۲۰۰۰عددی)
۴۷۲,۰۰۰ تومان

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان ۱۸۰cc کاغذی گلاسه(۲۰۰۰عددی)
۷۰۲,۰۰۰ تومان

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5cm

ارتفاع: 8cm

لیوان ۱۸۰cc کاغذی مات(۲۰۰۰عددی)
۵۷۶,۰۰۰ تومان

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5cm

ارتفاع: 8cm

لیوان ۲۲۰CCکاغذی گلاسه (۵۰عددی)
۱۹,۲۰۰ تومان

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان ۲۲۰CCکاغذی مات(۵۰عددی)
۱۵,۷۰۰ تومان

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان ۳۶۰CCکاغذی گلاسه(۵۰عددی)
۲۵,۸۵۰ تومان

قطردهنه بالا:8cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 11cm

لیوان ۳۶۰CCکاغذی مات(۵۰عددی)
۲۲,۸۰۰ تومان

قطردهنه بالا:8cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 11cm