لیوان 90cc کاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 369  تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 345  تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان 90cc کاغذی مات(50عددی)

قیمت هرعدد: 302 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 282 تومان (کارتن4000عددی)

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان 110cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 394 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 368 تومان (کارتن 3000 عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان 120cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 394 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 368 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان 180cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 505  تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 472 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5cm

ارتفاع: 8cm

لیوان 220CCکاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 677 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 622 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان 220CCکاغذی مات

قیمت هرعدد: 529 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 486 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان 360CCکاغذی مات

قیمت هرعدد 677 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 633 تومان (کارتن2500عددی)

قطردهنه بالا:8cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 11cm