لیوان ۹۰cc کاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 271 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 253 تومان (کارتن4000عددی)

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان ۹۰cc کاغذی مات(۵۰عددی)

قیمت هرعدد: 210 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 196 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:5cm قطردهنه پایین:3.5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان ۱۲۰cc کاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 351 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 328 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان ۱۱۰cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 293 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 274 تومان (کارتن 3000 عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان ۱۲۰cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 302 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 282 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 5cm

لیوان ۱۸۰cc کاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 462 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 432 تومان (کارتن2400عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5cm

ارتفاع: 8cm

لیوان ۱۸۰cc کاغذی مات

قیمت هرعدد: 373 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 349تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:6.5cm قطردهنه پایین:5cm

ارتفاع: 8cm

لیوان ۲۲۰CCکاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 524 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 490 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان ۲۲۰CCکاغذی مات

قیمت هرعدد: 398 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 372 تومان (کارتن2000عددی)

قطردهنه بالا:7cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان ۳۶۰CCکاغذی گلاسه

قیمت هرعدد: 659 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 616 تومان (کارتن2500عددی)

قطردهنه بالا:8cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 11cm

لیوان ۳۶۰CCکاغذی مات

قیمت هرعدد: 580 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 543 تومان (کارتن2500عددی)

قطردهنه بالا:8cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 11cm