لیوان 120CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 1600 تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 2070 تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1500 تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1940 تومان(کارتن1000عددی)

قطردهنه بالا: 7cm  قطر دهنه پایین: 5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان 220CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1730تومان(بسته20عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2210تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1610 تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2060تومان(کارتن700عددی)

قطردهنه بالا: 7.5cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان 360CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1850تومان(بسته25عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2330 تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1730 تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2180 تومان(کارتن800عددی)

قطردهنه بالا: 8cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 11.5cm