لیوان ۱۲۰CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1107تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1527تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1035تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1455تومان(کارتن1000عددی)

قطردهنه بالا: 7cm  قطر دهنه پایین: 5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان ۲۲۰CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1230تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1670تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1150تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1590تومان(کارتن1000عددی)

قطردهنه بالا: 7.5cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان ۳۶۰CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1353تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1793تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1265تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1705تومان(کارتن1000عددی)

قطردهنه بالا: 8cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 11.5cm