لیوان 120CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 990 تومان(بسته25عددی)

قیمت‌هرعدد(با درب):1360 تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون درب): 920 تومان(کارتن 1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1270 تومان(کارتن800عددی)

ارتفاع: 5.5cmقطردهنه بالا: 7cm  قطر دهنه پایین: 

لیوان 220CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1850 تومان(بسته20عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2400 تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1730 تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2250 تومان(کارتن700عددی)

قطردهنه بالا: 7.5cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان 360CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1910 تومان(بسته25عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2460 تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1790 تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):2300 تومان(کارتن800عددی)

قطردهنه بالا: 8cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 11.5cm