لیوان 120CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب): 1360 تومان(بسته25عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1270 تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب): 1650تومان(بسته800 عددی)

 

قیمت‌هرعدد(بادرب):1650 تومان(کارتن800عددی)

ارتفاع: 5.5cmقطردهنه بالا: 7cm  قطر دهنه پایین: 

لیوان 220CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1420 تومان(بسته25عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1850 تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1330 تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1730 تومان(کارتن700عددی)

قطردهنه بالا: 7.5cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان 360CC دو جداره

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1540 تومان(بسته25عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1970 تومان(بسته100عددی)

قیمت‌هرعدد(بدون‌درب):1440 تومان(کارتن1000عددی)

قیمت‌هرعدد(بادرب):1840 تومان(کارتن800عددی)

قطردهنه بالا: 8cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 11.5cm