فویل غذا الومینیومی
فویل عرض 20 سانت (ا کیلویی)

قیمت هرعدد: 218500 تومان(تکی)

ضخامت: 15 میکرون

عرض رول : 20 سانت

طول رول : 80 متر (حدودا)

برند تولید کننده: مانیسا

فویل عرض 30 سانت (ا کیلویی)

قیمت‌هرعدد: 209300 تومان(تکی)

ضخامت: 15 میکرون

عرض رول : 30 سانت

طول رول : 70 متر (حدودا)

برند تولید کننده: مانیسا

فویل عرض 45 سانت (ا کیلویی)

قیمت‌هرعدد: 209300 تومان(تکی)

ضخامت: 15 میکرون

عرض رول : 45 سانت

طول رول : 60 متر (حدودا)

برند تولید کننده: مانیسا