فویل عرض ۲۰ سانت (ا کیلویی)

قیمت هرعدد: 126.000 تومان

ضخامت: 15 میکرون

برند تولید کننده: مانیسا

فویل عرض ۳۰ سانت (ا کیلویی)

قیمت‌هرعدد: 126.000تومان(تکی)

ضخامت: 15 میکرون

برند تولید کننده: مانیسا

فویل عرض ۴۵ سانت (ا کیلویی)

قیمت‌هرعدد: 126.000تومان(تکی)

ضخامت: 15 میکرون

برند تولید کننده: مانیسا