فویل عرض 20 سانت (ا کیلویی)

قیمت هرعدد: 163.300 تومان

ضخامت: 15 میکرون

برند تولید کننده: مانیسا

فویل عرض 30 سانت (ا کیلویی)

قیمت‌هرعدد: 163.300 ومان(تکی)

ضخامت: 15 میکرون

برند تولید کننده: مانیسا

فویل عرض 45 سانت (ا کیلویی)

قیمت‌هرعدد: 163.300 تومان(تکی)

ضخامت: 15 میکرون

برند تولید کننده: مانیسا