نایلکس رکابی

قیمت هرکیلو: 48.600تومان(بسته 5کیلویی)

نوع جنس: مواد درجه 1 (مواد نو )

سایز بندی: تنوع سایز

کیسه زباله

قیمت هرکیلو: 30.200 تومان (بسته 5کیلویی)

نوع جنس: ضخیم

سایز بندی: تنوع سایز