نی تاشو بسته ای

قیمت هرعدد: 6800تومان(بسته 100 عددی)

قیمت هرعدد: 6400تومان(کارتن50عددی)

طول نی: 23.5cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی فله (بلند)

قیمت هرکیلو: 64.500 تومان (بسته 2.5 کیلویی)

طول نی: 26cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی فله (کوتاه) (۲ نیم کیلویی)

قیمت هرکیلو: 64.500تومان(بسته 2.5 کیلویی)

طول نی: 18cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی مارپیچ ۶ میل (۱۰۰عددی)

قیمت هرعدد: 13.000تومان(بسته 100عددی)

طول نی در حالت عادی: 26.5cm

طول نی در حالت باز شده: 33.5cm

نی مارپیچ ۸ میل

قیمت هرعدد: 18.900تومان(بسته 50ععدی)

طول نی در حالت عادی: 27cm

طول نی در حالت باز شده: 32.5cm

نی مارپیچ ۸ میل کاور دار

قیمت هرعدد: 17.500 تومان(بسته 50ععدی)

طول نی در حالت عادی: 27cm

طول نی در حالت باز شده: 32.5cm

نی مارپیچ ۱۰ میل

قیمت هرعدد: 39.700تومان(بسته40ععدی)

طول نی در حالت عادی: 26cm

طول نی در حالت باز شده: 32cm 

نی کاور دار (تاشو)

قیمت هرعدد: 77تومان(بسته 5000عددی)

طول نی: 23.5cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی فله (تاشو) (۳/۵ کیلویی)

قیمت هرکیلو: 71.100تومان(بسته 3/5کیلویی)

طول نی: 26cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی ایس پک (۳ کیلویی)

قیمت هرکیلو: 68.300تومان(بسته 3کیلویی)

طول نی: 21cm قطر  قطرنی: 12mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی ایس پک کاوردار (۱۰۰۰عددی)

قیمت هرعدد: 290تومان(بسته1000عددی)

طول نی: 21cm قطر  قطرنی: 12mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی هات چاکلت کاوردار (۱۵۰۰عددی)

قیمت هرعدد: 246تومان(بسته 1500 عددی)

طول نی: 21cm قطر  قطرنی: 12mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی هات چاکلت

قیمت هرکیلو: 64.500تومان(بسته 5 کیلویی)

طول نی: 20cm قطر قطرنی: 8mm

نوع بسته بندی: سلفونی