نی تاشو بسته ای

قیمت هرعدد: 6900 تومان(بسته 100 عددی)

قیمت هرعدد: 6500 تومان(کارتن50عددی)

طول نی: 23.5cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی فله (بلند) (4 کیلویی)

قیمت هرکیلو: 65.600 تومان (بسته 4 کیلویی)

طول نی: 26cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی فله (کوتاه) (3 کیلویی)

قیمت هرکیلو: 65.600 تومان(بسته 3 کیلویی)

طول نی: 18cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی مارپیچ 6 میل (100عددی)

قیمت هرعدد: 14.800 تومان (بسته 100عددی)

طول نی در حالت عادی: 26.5cm

طول نی در حالت باز شده: 33.5cm

نی مارپیچ 8 میل

قیمت هرعدد: 17.300 تومان(بسته 50عددی)

طول نی در حالت عادی: 27cm

طول نی در حالت باز شده: 32.5cm

نی مارپیچ 8 میل کاور دار

قیمت هرعدد: 22.800 تومان (بسته 50عدی)

طول نی در حالت عادی: 27cm

طول نی در حالت باز شده: 32.5cm

نی مارپیچ 10 میل

قیمت هرعدد: 45.600تومان (بسته50ععدی)

طول نی در حالت عادی: 26cm

طول نی در حالت باز شده: 32cm 

نی کاور دار (تاشو)

قیمت هرعدد:  86 تومان (بسته 2500عددی)

طول نی: 23.5cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی فله (تاشو) (3/5 کیلویی)

قیمت هرکیلو: 76.500 تومان(بسته 3/5کیلویی)

طول نی: 26cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی ایس پک (3 کیلویی)

قیمت هرکیلو: 70.000 تومان(بسته 3کیلویی)

طول نی: 21cm قطر  قطرنی: 12mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی ایس پک کاوردار (1000عددی)

قیمت هرعدد: 295 تومان(بسته1000عددی)

طول نی: 21cm قطر  قطرنی: 12mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی هات چاکلت کاوردار (1500عددی)

قیمت هرعدد: 263 تومان(بسته 1500 عددی)

طول نی: 21cm قطر  قطرنی: 12mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی هات چاکلت (5کیلویی)

قیمت هرکیلو: 62.600 تومان(بسته 5 کیلویی)

طول نی: 20cm قطر قطرنی: 8mm

نوع بسته بندی: سلفونی