دستکش فریزری ۵۰۰ برگ جعبه ای

قیمت هرعدد: 33.300تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 31.100تومان (کارتن10عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 250 جفت دستکش

دستکش فریزری ۱۰۰ برگ سلفونی

قیمت هرعدد: 5.600 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 5.200 تومان (کارتن100عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 50 جفت دستکش

دستکش فریزری ۱۰۰۰ برگ جعبه ای

قیمت هرعدد: 75.100 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 70.200 تومان (کارتن10عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 500 جفت دستکش