دستکش فریزری 500 برگ جعبه ای

قیمت هرعدد: 38.200 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 35.700 تومان (کارتن10عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 250 جفت دستکش

دستکش فریزری 100 برگ سلفونی

قیمت هرعدد: 6.200 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 5.800 تومان (کارتن100عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 50 جفت دستکش

دستکش فریزری 1000 برگ جعبه ای

قیمت هرعدد: 86.100 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 80.500 تومان (کارتن10عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 500 جفت دستکش