دستکش فریزری 500 برگ جعبه ای

قیمت هرعدد: 59100 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 55200 تومان (کارتن10عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 250 جفت دستکش

دستکش فریزری 100 برگ سلفونی

قیمت هرعدد: 8700 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 8100 تومان (کارتن100عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 50 جفت دستکش

دستکش فریزری 1000 برگ جعبه ای

قیمت هرعدد: 123000 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 115000 تومان (کارتن10عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 500 جفت دستکش