سینی بستنی سایز 4

قیمت هرعدد: 2910 تومان (بسته 100 عددی)

طول:44cmعرض:27cmارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز 1

قیمت هرعدد: 1510تومان (بسته 100 عددی)

طول:23cmعرض:23cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز 2

قیمت هرعدد: 1950 تومان (بسته 100 عددی)

طول:32cmعرض:24cmارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز 3

قیمت هرعدد: 2.400 تومان (بسته 100 عددی)

طول:35cmعرض:27cmارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه