سینی بستنی سایز ۴

قیمت هرعدد: 2350 تومان (بسته 100 عددی)

طول:44cmعرض:27.5cmارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز ۱

قیمت هرعدد: 1270 تومان (بسته 100 عددی)

طول:23.5cmعرض:23cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز ۲

قیمت هرعدد: 1590 تومان (بسته 100 عددی)

طول:31.5cmعرض:24cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز ۳

قیمت هرعدد: 1940 تومان (بسته 100 عددی)

طول:35cmعرض:27cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه