جا لیوانی چهارتایی بدون چاپ

قیمت هرعدد: 1380 تومان(بسته 100 عددی)

طول:19cmعرض:17.5cmارتفاع:3cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جالیوانی چهارتایی چاپ عمومی

قیمت هرعدد: 1550 تومان(بسته 100 عددی)

طول:19cmعرض:17.5cmارتفاع:3cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جا لیوانی دوتایی بدون چاپ

قیمت هرعدد: 900 تومان(بسته 100 عددی)

طول:19cmعرض:10cmارتفاع:3cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جالیوانی دوتایی چاپ عمومی

قیمت هرعدد: 1060 تومان(بسته 100 عددی)

طول:19cmعرض:10cmارتفاع:3cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نگه دارنده بستنی قیفی 5 تایی

قیمت هرعدد: 570 تومان(بسته 200عددی)

طول:19.5cmعرض:19.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه