تفلون پیتزا (13)

جعبه پیتزا ایفلوت (14)

جعبه پیتزا مقوایی (16)

سینگل زیر پیتزا (13)