ظرف تفلون پیتزا-0۱
تفلون گرد پیتزا سایز 15

قیمت هرعدد: 41300 تومان

دهنه بالا: 15cm دهنه پایین: 13cm

مناسب برای:جعبه پیتزا پیکو سایز 15

ظرف تفلون پیتزا-0۱
تفلون گرد پیتزا سایز 17

قیمت هرعدد: 43700 تومان

 دهنه بالا: 17cm دهنه پایین: 15cm

مناسب برای: جعبه پیتزا پیکو سایز 18

تفلون گرد پیتزا سایز 19

قیمت هرعدد: 46200 تومان

 دهنه بالا: 19cm دهنه پایین: 17cm

مناسب برای: جعبه پیتزا مینی سایز 20

تفلون گرد پیتزا سایز 21

قیمت هرعدد: 48600 تومان

 دهنه بالا: 21cm دهنه پایین: 18cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 21

تفلون گرد پیتزا سایز 23

قیمت هرعدد: 53600 تومان

 دهنه بالا: 23cm دهنه پایین: 20cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

تفلون گرد پیتزا سایز 25

قیمت هرعدد: 63400 تومان

دهنه بالا: 25cm دهنه پایین: 23.5cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 25

تفلون گرد پیتزا سایز 30

قیمت هرعدد: 79400 تومان

 دهنه بالا: 30cm دهنه پایین: 27.5cm

مناسب برای: جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

تفلون گرد پیتزا سایز 32

قیمت هرعدد: 84900 تومان

 دهنه بالا: 32cm دهنه پایین: 29cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 32

تفلون گرد پیتزا سایز 34

قیمت هرعدد: 91700 تومان

 دهنه بالا: 34cm دهنه پایین: 31cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 34

تفلون مربع پیتزا سایز 17

قیمت هرعدد: 114400 تومان

 دهنه بالا: 17cm دهنه پایین: 14.5cm

مناسب برای: جعبه پیتزا پیکو سایز 18

تفلون مربع پیتزا سایز 23

قیمت هرعدد: 159900 تومان

 دهنه بالا: 23cm دهنه پایین: 20.5cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

تفلون مربع پیتزا سایز 28

قیمت هرعدد: 189500 تومان

 دهنه بالا: 28cm دهنه پایین: 25cm

مناسب برای: جعبه پیتزا دونفره سایز 27

تفلون مربع پیتزا سایز 32

قیمت هرعدد:252200 تومان

 دهنه بالا: 32cm دهنه پایین: 29cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 32

تفلون مربع پیتزا سایز 34

قیمت هرعدد: 260800 تومان

دهنه بالا: 15cm دهنه پایین: 13cm

مناسب برای:جعبه پیتزا پیکو سایز 15