ظرف تفلون پیتزا-0۱
تفلون گرد پیتزا سایز ۱۵

قیمت هرعدد: 21.900 تومان

دهنه بالا: 15cm دهنه پایین: 13cm

مناسب برای:جعبه پیتزا پیکو سایز 15

ظرف تفلون پیتزا-0۱
تفلون گرد پیتزا سایز ۱۷

قیمت هرعدد: 23.600 تومان

 دهنه بالا: 17cm دهنه پایین: 15cm

مناسب برای: جعبه پیتزا پیکو سایز 18

تفلون گرد پیتزا سایز ۱۹

قیمت هرعدد: 25.800 تومان

 دهنه بالا: 19cm دهنه پایین: 17cm

مناسب برای: جعبه پیتزا مینی سایز 20

تفلون گرد پیتزا سایز ۲۱

قیمت هرعدد: 28.100 تومان

 دهنه بالا: 21cm دهنه پایین: 18cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 21

تفلون گرد پیتزا سایز ۲۳

قیمت هرعدد: 28.600 تومان

 دهنه بالا: 23cm دهنه پایین: 20cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

تفلون گرد پیتزا سایز ۲۵

قیمت هرعدد: 32.600 تومان

دهنه بالا: 25cm دهنه پایین: 23.5cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 25

تفلون گرد پیتزا سایز ۳۰

قیمت هرعدد: 39.300 تومان

 دهنه بالا: 30cm دهنه پایین: 27.5cm

مناسب برای: جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

تفلون گرد پیتزا سایز ۳۲

قیمت هرعدد: 44.300 تومان

 دهنه بالا: 32cm دهنه پایین: 29cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 32

تفلون گرد پیتزا سایز ۳۴

قیمت هرعدد: 49.400 تومان

 دهنه بالا: 34cm دهنه پایین: 31cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 34

تفلون مربع پیتزا سایز ۱۷

قیمت هرعدد: 49.600 تومان

 دهنه بالا: 17cm دهنه پایین: 14.5cm

مناسب برای: جعبه پیتزا پیکو سایز 18

تفلون مربع پیتزا سایز ۲۸

قیمت هرعدد: 82.600 تومان

 دهنه بالا: 28cm دهنه پایین: 25cm

مناسب برای: جعبه پیتزا دونفره سایز 27

تفلون مربع پیتزا سایز ۳۲

قیمت هرعدد: 99.200 تومان

 دهنه بالا: 32cm دهنه پایین: 29cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 32

تفلون مربع پیتزا سایز ۳۴

قیمت هرعدد: 21.900 تومان

دهنه بالا: 15cm دهنه پایین: 13cm

مناسب برای:جعبه پیتزا پیکو سایز 15