جعبه پیتزا پیکو 15سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 1180 تومان (بسته 300 عددی)

طول: 15cm عرض:15cm ارتفاع: 3cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا پیکو 18سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 1540 تومان (بسته 200 عددی)

طول: 18cm عرض:18cm ارتفاع: 3cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا مینی20سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 1780 تومان (بسته 200 عددی)

طول: 20cm عرض:20cm ارتفاع: 20cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا مینی 20سانت تک رنگ مقوایی

قیمت هرعدد: 2020 تومان (بسته 200 عددی)

طول: 20cm عرض:20cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تکنفره23سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 2160 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 22.5cm عرض:22.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تکنفره 23 سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 2390 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 22.5cm عرض:22.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تکنفره24سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 2460 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تکنفره24سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 2730 تومان (بسته 100 عددی)

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا دونفره27سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 2970 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 27cm عرض:27cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 500 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا دونفره 27سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 3260 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 30cm عرض:30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا ایتالیایی30سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 3710 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 30cm عرض:30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا ایتالیایی30سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 4470 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 30cm عرض:30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده 32 سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 4240 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 32cm عرض:32cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده32سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 4950 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 32cm عرض:32cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزاخانواده 34سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 4780 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 34cm عرض:34cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده 34سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 5510 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 34cm عرض:34cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ