جعبه پیتزا پیکو ۱۵سانت بدون چاپ مقوایی (۳۰۰عددی)
۲۶۷,۰۰۰ تومان

طول:15cm عرض:15cm ارتفاع: 3cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا پیکو ۱۸سانت بدون چاپ مقوایی (۲۰۰عددی)
۲۲۶,۰۰۰ تومان

طول:18cm عرض:18cm ارتفاع: 3cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا مینی ۲۰سانت بدون چاپ مقوایی (۲۰۰عددی)
۲۵۸,۰۰۰ تومان

طول:20cm عرض:20cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا مینی ۲۰سانت تک رنگ مقوایی (۲۰۰عددی)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

طول:20cm عرض:20cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا تکنفره ۲۳سانت بدون چاپ مقوایی (۱۰۰عددی)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

طول:22.5cm عرض:22.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا تکنفره ۲۳سانت چاپ دار مقوایی (۱۰۰عددی)
۱۶۸,۰۰۰ تومان

طول:22.5cm عرض:22.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا تکنفره ۲۴سانت بدون چاپ مقوایی (۱۰۰عددی)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا تکنفره ۲۴سانت چاپ دار مقوایی (۱۰۰عددی)
۱۸۹,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا دونفره ۲۷سانت بدون چاپ مقوایی (۱۰۰عددی)
۲۳۵,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:27cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 500 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا دونفره ۲۷سانت چاپ دار مقوایی (۱۰۰عددی)
۲۴۸,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:27cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 500 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا ایتالیایی ۳۰سانت بدون چاپ مقوایی (۱۰۰عددی)
۳۰۵,۰۰۰ تومان

طول:30cm عرض:30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا ایتالیایی ۳۰سانت چاپ دار مقوایی (۱۰۰عددی)
۳۴۰,۰۰۰ تومان

طول:30cm عرض:30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا خانواده ۳۲سانت بدون چاپ مقوایی (۱۰۰عددی)
۳۲۱,۰۰۰ تومان

طول:32cm عرض:32cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا خانواده ۳۲سانت چاپ دار مقوایی (۱۰۰عددی)
۳۵۷,۰۰۰ تومان

طول:32cm عرض:32cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا خانواده ۳۴سانت بدون چاپ مقوایی (۱۰۰عددی)
۳۷۱,۰۰۰ تومان

طول:34cm عرض:34cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

جعبه پیتزا خانواده ۳۴سانت چاپ دار مقوایی (۱۰۰عددی)
۳۹۵,۰۰۰ تومان

طول:34cm عرض:34cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع