سینگل زیر پیتزا مربع سایز 18

قیمت هرعدد: 196 تومان (بسته 550 عددی)

طول: 18cm عرض: 18cm

مناسب برای:جعبه پیتزا مینی سایز 20

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 21

قیمت هرعدد: 302 تومان (بسته 350 عددی)

طول: 21cm عرض: 21cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 23

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 22

قیمت هرعدد: 319 تومان (بسته 350 عددی)

طول: 22cm عرض: 22cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 22

قیمت هرعدد: 356 تومان (بسته 400 عددی)

قطر : 22cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 26

قیمت هرعدد: 433 تومان (بسته 350 عددی)

طول: 26cm عرض: 26cm

مناسب برای: جعبه پیتزا دونفره سایز 27

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 27

قیمت هرعدد: 614 تومان (بسته 400 عددی)

قطر : 27cm

مناسب برای:جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 28

قیمت هرعدد:  490 تومان (بسته 350 عددی)

طول: 28cm عرض: 28cm

مناسب برای: جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 30

قیمت هرعدد: 574 تومان (بسته 200 عددی)

طول: 30cm عرض: 30cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 32

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 30

قیمت هرعدد: 732 تومان (بسته 400 عددی)

قطر : 30cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 32

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 32

قیمت هرعدد: 632 تومان (بسته 200 عددی)

طول: 32cm عرض: 32cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 34

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 32

قیمت هرعدد: 866 تومان (بسته 400 عددی)

قطر : 32cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 34

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 38

قیمت هرعدد: 956 تومان (بسته 150 عددی)

طول: 38cm عرض: 38cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 40

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 38

قیمت هرعدد:  1311 تومان (بسته 400 عددی)

قطر : 38 سانتی متر

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 40