سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۱۸ (۵۵۰عددی)
۱۳۴,۷۵۰ تومان

طول: 18cm عرض: 18cm

مناسب برای:جعبه پیتزا مینی سایز 20

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۲۱ (۳۵۰عددی)
۱۰۴,۶۵۰ تومان

طول: 21cm عرض: 21cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 23

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۲۲ (۳۵۰عددی)
۱۱۴,۱۰۰ تومان

طول: 22cm عرض: 22cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۲۲ (۴۰۰عددی)
۱۸۶,۸۰۰ تومان

قطر : 22cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۲۶ (۳۵۰عددی)
۱۵۵,۰۵۰ تومان

طول: 26cm عرض: 26cm

مناسب برای: جعبه پیتزا دونفره سایز 27

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۲۷ (۴۰۰ عددی)
۲۶۹,۶۰۰ تومان

قطر : 27cm

مناسب برای:جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۲۸ (۳۵۰عددی)
۱۷۸,۵۰۰ تومان

طول: 28cm عرض: 28cm

مناسب برای: جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۳۰ (۲۰۰عددی)
۱۱۸,۸۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 30cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 32

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۳۰ (۴۰۰ عددی)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

قطر : 32cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 32

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۳۲ (۲۰۰عددی)
۱۳۳,۸۰۰ تومان

طول: 32cm عرض: 32cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 34

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۳۲ (۴۰۰عددی)
۳۳۲,۴۰۰ تومان

قطر : 32cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 34

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۳۸ (۱۵۰عددی)
۱۴۳,۲۵۰ تومان

طول: 38cm عرض: 38cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 40

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۳۸ (۲۰۰عددی)
۲۶۷,۰۰۰ تومان

قطر : 38 سانتی متر

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 40