جعبه پیتزا پیکو ۱۵سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 1010 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 15cm عرض:15cm ارتفاع: 3cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا پیکو ۱۸سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 1290 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 18cm عرض:18cm ارتفاع: 3cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا مینی۲۰سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 1480 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 20cm عرض:20cm ارتفاع: 20cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا مینی ۲۰سانت تک رنگ مقوایی

قیمت هرعدد: 1580 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 20cm عرض:20cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تکنفره۲۳سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 1820 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 22.5cm عرض:22.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تکنفره ۲۳سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 2030 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تکنفره۲۴سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 2030 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تکنفره۲۴سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 2160 تومان (بسته 100 عددی)

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا دونفره۲۷سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 2700 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 27cm عرض:27cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 500 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا دونفره ۲۷سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 2810 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 27cm عرض:27cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 500 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا ایتالیایی۳۰سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 3500 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 30cm عرض:30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا ایتالیایی۳۰سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 3860 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 30cm عرض:30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده ۳۲ سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 3700 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 32cm عرض:32cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده۳۲سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 4040 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 32cm عرض:32cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزاخانواده ۳۴سانت خام مقوایی

قیمت هرعدد: 4230 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 34cm عرض:34cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده ۳۴سانت چاپ دار مقوایی

قیمت هرعدد: 4480 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 34cm عرض:34cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع بسته بندی: شیرینگ