تخته سرو پیتزا گرد قطر 25

قیمت هرعدد: 74.400 تومان

قطر: 25cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

تخته سرو پیتزا گرد قطر 34

قیمت هرعدد: 90.900 تومان

قطر: 34cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

تخته سرو پیتزا گرد قطر 28

قیمت هرعدد: 81.500 تومان

قطر: 28cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

تخته سرو پیتزا گرد قطر 32

قیمت هرعدد: 87.400 تومان

 قطر: 32cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

سینی مخصوص پیتزا چوبی
تخته سرو پیتزا مربع 25 در 25

قیمت هرعدد: 67.300تومان

طول: 25cm عرض: 25cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

سینی پیتزا چوبی مربع
تخته سرو پیتزا مربع 28 در 28

قیمت هرعدد: 38.800تومان

طول: 28cm عرض: 28cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

سینی رستورانی چوبی مربع
تخته سرو پیتزا مربع 32 در 32

قیمت هرعدد: 89.700 تومان

طول: 32cm عرض: 32cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

سینی چوبی پیتزا مربع
تخته سرو پیتزا مربع 34در 34

قیمت هرعدد: 93.300 تومان

طول: 34cm عرض: 34cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب