سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۱۸

قیمت هرعدد: 204 تومان (بسته 550 عددی)

طول: 18cm عرض: 18cm

مناسب برای:جعبه پیتزا مینی سایز 20

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۲۱

قیمت هرعدد: 290 تومان (بسته 350 عددی)

طول: 21cm عرض: 21cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 23

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۲۲

قیمت هرعدد: 314 تومان (بسته 350 عددی)

طول: 22cm عرض: 22cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۲۲

قیمت هرعدد: 394 تومان (بسته 400 عددی)

قطر : 22cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۲۶

قیمت هرعدد: 447 تومان (بسته 350 عددی)

طول: 26cm عرض: 26cm

مناسب برای: جعبه پیتزا دونفره سایز 27

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۲۷

قیمت هرعدد: 616 تومان (بسته 400 عددی)

قطر : 27cm

مناسب برای:جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۲۸

قیمت هرعدد:  494 تومان (بسته 350 عددی)

طول: 28cm عرض: 28cm

مناسب برای: جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۳۰

قیمت هرعدد: 580 تومان (بسته 200 عددی)

طول: 30cm عرض: 30cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 32

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۳۰

قیمت هرعدد: 719 تومان (بسته 400 عددی)

قطر : 30cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 32

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۳۲

قیمت هرعدد: 642 ومان (بسته 200 عددی)

طول: 32cm عرض: 32cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 34

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۳۲

قیمت هرعدد: 855 تومان (بسته 400 عددی)

قطر : 32cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 34

سینگل زیر پیتزا مربع سایز ۳۸

قیمت هرعدد: 1011 تومان (بسته 150 عددی)

طول: 38cm عرض: 38cm

مناسب برای:جعبه پیتزا خانواده سایز 40

سینگل زیر پیتزا گرد سایز ۳۸

قیمت هرعدد:  1197تومان (بسته 200 عددی)

قطر : 38 سانتی متر

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 40