پاکت رپینگ برگری متالایزی درجه یک

قیمت هرکیلو: 105.400 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 98.600 تومان (کارتن 15 کیلویی)

طول: 26cm عرض: 20cm

تعداد در هر کیلو: 430 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی بدون چاپ

قیمت هرکیلو: 98.400 تومان ( بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 92.000 تومان (کارتن 20 کیلویی)

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری صدفی طرح عمومی

قیمت هرکیلو: 114.700 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 107.300 تومان (کارتن 10 کیلویی)

طول: 31cm عرض: 22cm

تعداد در هر کیلو: 290 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی طرح عمومی

قیمت هرکیلو: 110.700 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 103.500 تومان (کارتن 18 کیلویی)

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری کرافت طرح عمومی

قیمت هرکیلو: 50.500 تومان ( بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 44.900 تومان (کارتن 20 کیلویی)

طول: 27cm عرض: 15cm لت بغل: 10cm

تعداد در هر کیلو: 90 عدد+-4

نایلکس رپینگ برگری بسته ای

قیمت هر عدد: 6.600 تومان (بسته 100 عددی )

قیمت هر عدد: 6.100 تومان (کارتن 250 بسته ای)

طول: 26cm عرض: 20cm

نوع جنس: نایلکس نازک