پاکت رپینگ برگری متالایزی درجه یک

قیمت هرکیلو: 125500 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 117300 تومان (کارتن 15 کیلویی)

طول: 26cm عرض: 20cm

تعداد در هر کیلو: 430 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی بدون چاپ

قیمت هرکیلو: 129200 تومان ( بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 120800 تومان (کارتن 25.5کیلویی)

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری صدفی طرح عمومی

قیمت هرکیلو: 129.200 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 120.800تومان (کارتن 13 کیلویی)

طول: 31cm عرض: 22cm

تعداد در هر کیلو: 290 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی طرح عمومی

قیمت هرکیلو 151300 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 141500 تومان (کارتن 18کیلویی)

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری کرافت طرح عمومی

قیمت هرکیلو: 57.900 تومان ( بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 51.800 تومان (کارتن 20 کیلویی)

طول: 27cm عرض: 15cm لت بغل: 10cm

تعداد در هر کیلو: 90 عدد+-4

نایلکس رپینگ برگری بسته ای

قیمت هر عدد: 11900 تومان (بسته 100 عددی )

قیمت هر عدد: 11100 تومان (کارتن 200 بسته ای)

طول: 26cm عرض: 20cm

نوع جنس: نایلکس نازک