پاکت رپینگ برگری متالایزی درجه یک

قیمت هرکیلو: 107.100 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 100.100 تومان (کارتن 15 کیلویی)

طول: 26cm عرض: 20cm

تعداد در هر کیلو: 430 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی بدون چاپ

قیمت هرکیلو: 116900 تومان ( بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 109300 تومان (کارتن 20 کیلویی)

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری صدفی طرح عمومی

قیمت هرکیلو: 122400 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 106.400تومان (کارتن 10 کیلویی)

طول: 31cm عرض: 22cm

تعداد در هر کیلو: 290 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی طرح عمومی

قیمت هرکیلو 123.000 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 115.000تومان (کارتن 18 کیلویی)

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری کرافت طرح عمومی

قیمت هرکیلو: 57.900 تومان ( بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 51.800 تومان (کارتن 20 کیلویی)

طول: 27cm عرض: 15cm لت بغل: 10cm

تعداد در هر کیلو: 90 عدد+-4

نایلکس رپینگ برگری بسته ای

قیمت هر عدد: 8.000 تومان (بسته 100 عددی )

قیمت هر عدد: 7.500 تومان (کارتن 250 بسته ای)

طول: 26cm عرض: 20cm

نوع جنس: نایلکس نازک