نایلکس رپینگ ساندویچی بسته ای

قیمت هرعدد: 7.700 تومان(بسته 100 عددی)

قیمت هرعدد: 7.200 ومان(کارتن 200 عددی)

طول: 34cm عرض: 17cm

نوع جنس: نایلکس نازک

نایلکس رپینگ ساندویچی فله درجه 1

قیمت هرکیلو: 52.800تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 49.400 ومان(کارتن 30کیلویی)

طول: 34cm عرض: 17cm

تعداد در هر کیلو: 260 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی متالایز 42cm

قیمت هرکیلو:107.100 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو:  100.100 تومان(کارتن 15کیلویی)

طول: 43cm عرض: 17cm

تعداد در هر کیلو: 350 عدد+-4

..پاکت رپینگ ساندویچی مومی خام

قیمت هرکیلو:116900 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 109300 تومان(کارتن 20کیلویی)

طول: 40cm عرض: 11cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 180 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی صدفی چاپدار

قیمت هرکیلو: 122400 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 114500 تومان(کارتن 10کیلویی)

طول: 38cm عرض: 15cm 

تعداد در هر کیلو: 420 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی مومی چاپدار

قیمت هرکیلو:123.000 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 115.000 تومان(کارتن 20کیلویی)

طول: 40cm عرض: 11cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 180 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی کرافت چاپدار

قیمت هرکیلو: 57.900 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 51.800 تومان(کارتن 17کیلویی)

طول: 39cm عرض: 10cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 105 عدد+-4