نایلکس رپینگ ساندویچی بسته ای

قیمت هرعدد: 8.400 تومان(بسته 100 عددی)

قیمت هرعدد: 7.900 تومان(کارتن 200 عددی)

طول: 34cm عرض: 17cm

نوع جنس: نایلکس نازک

نایلکس رپینگ ساندویچی فله درجه 1

قیمت هرکیلو: 60.900 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 57.000 ومان(کارتن25کیلویی)

طول: 34cm عرض: 17cm

تعداد در هر کیلو: 260 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی متالایز 42cm

قیمت هرکیلو:96.000 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو:  89.700 تومان(کارتن 15کیلویی)

طول: 43cm عرض: 17cm

تعداد در هر کیلو: 350 عدد+-4

..پاکت رپینگ ساندویچی مومی خام

قیمت هرکیلو:116.900 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 109.300 تومان(کارتن 20کیلویی)

طول: 40cm عرض: 11cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 180 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی صدفی بزرگ چاپدار

قیمت هرکیلو: 126.700 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 118.500 تومان(کارتن 15کیلویی)

طول: 38cm عرض: 15cm 

تعداد در هر کیلو: 420 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی مومی چاپدار

قیمت هرکیلو:115.700تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 106.300تومان(کارتن 10کیلویی)

طول: 40cm عرض: 11cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 180 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی کرافت چاپدار

قیمت هرکیلو: 57.900 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 51.800 تومان(کارتن 17کیلویی)

طول: 39cm عرض: 10cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 105 عدد+-4