تفلون کته تکنفره

قیمت هرعدد: 71.400 تومان(تکی)

مناسب برای: تک پرس

نوع جنس: آهنی روکش تفلون

دهنه‌بالا:14cmدهنه‌پایین:10cmارتفاع:7cm

تفلون کته دونفره

قیمت هرعدد: 77.900 تومان(تکی)

مناسب برای: دو پرس

نوع جنس: آهنی روکش تفلون

دهنه‌بالا:16cmدهنه‌پایین:12.5cm‌ارتفاع:7.5cm