جعبه غذا بیرون بر تک پرسی با سرویس

قیمت هرعدد: 3610 تومان(بسته 100 عددی)

طول:28cm عرض:22cm ارتفاع:6.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه غذا بیرون بر چهار پرسی

قیمت هرعدد: 6800 تومان(بسته 100 عددی)

طول: 35cm عرض: 23cm ارتفاع: 12cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

.جعبه غذا بیرون بر دو پرسی

قیمت هرعدد: 4580 تومان(بسته 100 عددی)

طول: 35cm عرض: 23cm  ارتفاع: 7cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه غذا بیرون بر سه پرسی

قیمت هرعدد: 5570 تومان(بسته 100 عددی)

طول: 46cm عرض: 24cm ارتفاع: 8cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه