کارد کریستال طرح استیک

قیمت هرعدد: 389 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 364 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17cm

برند تولید کننده: بهشید

کارد کریستال