اویشن تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 101 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 95 تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق تک نفره گلها

قیمت هرکیلو: 172.500 تومان ( بسته 5 کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق نیمچه درجه 1

قیمت هرکیلو: 161.000 تومان ( بسته ده کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق معمولی

قیمت هرکیلو: 38000 تومان ( بسته 5 کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل سیاه تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 114 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 106 تومان ( کارتن 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل قرمز تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 92 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 86 تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره

قیمت هرکیلو:6.670 تومان ( بسته ده کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره کاغذی پرتوساب

قیمت هرعدد: 56 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 52 تومان ( بسته 2500 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1