اویشن تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 108 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 101 تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق نیمچه درجه 1

قیمت هرکیلو: 149.500 تومان ( بسته ده کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق معمولی

قیمت هرکیلو: 34.500 تومان ( بسته 5 کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل سیاه تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 103 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 96  تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل قرمز تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 89 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 83 تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره

قیمت هرکیلو:87.000تومان ( بسته ده کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره کاغذی پرتوساب

قیمت هرعدد: 56 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 52 تومان ( بسته 4000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1