اویشن تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 96 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 90 تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق تک نفره گلها

قیمت هرکیلو: 172.500 تومان ( بسته 5 کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق نیمچه درجه 1

قیمت هرکیلو: 149.500 تومان ( بسته ده کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق معمولی

قیمت هرکیلو: 35.700 تومان ( بسته 5 کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل سیاه تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 100تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 94 تومان ( کارتن 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل قرمز تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 85 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 80 تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره

قیمت هرکیلو:7.360 تومان ( بسته ده کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره کاغذی پرتوساب

قیمت هرعدد: 53تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 50تومان ( بسته 2500 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1