اویشن تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 89 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 83 تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق نیمچه درجه ۱

قیمت هرکیلو: 80.500 تومان ( بسته ده کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق معمولی

قیمت هرکیلو: 28.800 تومان ( بسته 5 کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل سیاه تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 84تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 79تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل قرمز تک نفره یاس آوران

قیمت هرعدد: 72تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 67تومان ( بسته 5000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره

قیمت هرکیلو: 6.400 تومان ( بسته ده کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره کاغذی یاس آوران

قیمت هرعدد: 53 تومان ( بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 50 تومان ( بسته 3000 عددی)

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1