پرکاربرد ها (25)

ظروف سالادی (41)

ظروف غذا (10)

قاشق،چنگال،کارد (19)

کم کاربرد ها (16)

لیوان ها (15)