پیش دستی سفید 4.5 گرم

قیمت هرعدد: 340 تومان(بسته 500عددی)

قطر:15cm ارتقاع:2.5cm

جنس ظررف: PP

سالادی 5 سانت

قیمت هرعدد: 288 تومان(بسته 500عددی)

طول:14cmعرض:11cmارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی HD1000 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد:3000 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5030 تومان (با درب ساده)

قطر:16.5cm ارتقاع:7.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی M600 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد:2840 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 4760 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 4870 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 5780 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:17cmعرض:16cmارتقاع:6.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft100(200عددی)

قیمت‌ هر عدد: 3320 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 6690 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 6690 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 7600 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:3.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft120(200عددی)

قیمت‌ هر عدد:3320 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 6690 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 6690 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 7600 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft150(200عددی)

قیمت‌ هر عدد:4120 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 7490 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 7490 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 8400 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:7cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی 601 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد: 4120 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 7120 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 7490 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 8400 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:4cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی 608 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد: 4920 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 7920 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 8290 تومان(با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 9200 تومان(پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس ظررف: PP