پیش دستی سفید ۴.۵ گرم

قیمت هرعدد: 288 تومان(بسته 500عددی)

قطر:15cm ارتقاع:2.5cm

جنس ظررف: PP

سالادی ۵ سانت

قیمت هرعدد: 253تومان(بسته 500عددی)

طول:14cmعرض:11cmارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی HD1000 (400عددی)

قیمت‌ هر عدد:2.390 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 3.940تومان (با درب ساده)

قطر:16.5cm ارتقاع:7.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی M600 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد:2.210 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 3.640تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 3.750تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 4.410تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:17cmعرض:16cmارتقاع:6.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft100

قیمت‌ هر عدد:2.630 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.250تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 5.250تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 5.900تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:3.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft120

قیمت‌ هر عدد:2.630 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.250تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 5.250تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 5.900تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft150

قیمت‌ هر عدد:3.280 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.900تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 5.900تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.560تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:7cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی ۶۰۱ (۲۰۰عددی)

قیمت‌ هر عدد:3.280 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.550تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 5.900تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.560تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:4cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی ۶۰۸ (۲۰۰عددی)

قیمت‌ هر عدد:3.940 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 6.200تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 6.560تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 7.200تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس ظررف: PP