پیش دستی سفید 4.5 گرم

قیمت هرعدد: 300 تومان(بسته 500عددی)

قطر:15cm ارتقاع:2.5cm

جنس ظررف: PP

سالادی 5 سانت

قیمت هرعدد: 299 تومان(بسته 500عددی)

طول:14cmعرض:11cmارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی HD1000 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد:2.460 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 4.070 تومان (با درب ساده)

قطر:16.5cm ارتقاع:7.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی M600 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد:2.300 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 3.800 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 3.910 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 4.600 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:17cmعرض:16cmارتقاع:6.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft100(200عددی)

قیمت‌ هر عدد: 2.680 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.350 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 5.350تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.050تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:3.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft120(200عددی)

قیمت‌ هر عدد:2.680 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.350 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 5.350 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.050 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft150(200عددی)

قیمت‌ هر عدد:3.370تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 6.050تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 6.050 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.740 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:7cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی 601 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد: 3.320 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.670 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 5.990 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.690 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:4cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی 608 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد: 4.020 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 6.370 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 6.690 تومان(با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 7.380 تومان(پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس ظررف: PP