پیش دستی سفید 4.5 گرم

قیمت هرعدد: 720 تومان(بسته 500عددی)

قطر:15cm ارتقاع:2.5cm

جنس ظررف: PP

سالادی 5 سانت

قیمت هرعدد: 620 تومان(بسته 500عددی)

طول:14cmعرض:11cmارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی HD1000 (400عددی)

قیمت‌ هر عدد:2.520 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 4.160 تومان (با درب ساده)

قطر:16.5cm ارتقاع:7.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی M600 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد:2.350 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 3.880 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 3.990تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 4.700تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:17cmعرض:16cmارتقاع:6.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft100

قیمت‌ هر عدد:2.740 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.470 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 5.470تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.180تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:3.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft120

قیمت‌ هر عدد:2.740  تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.470 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 5.470 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.180 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد ft150

قیمت‌ هر عدد:3.450تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 6.180تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 6.180 تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.890 تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

قطر:22.5cm ارتقاع:7cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی 601 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد:3.390 تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 5.800 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 6.120تومان (با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 6.830تومان (پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:4cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی 608 (200عددی)

قیمت‌ هر عدد: 4.100تومان (بدون درب)

قیمت‌ هر عدد: 6.510 تومان (با درب ساده)

قیمت‌ هر عدد: 6.830تومان(با درب سالادی)

قیمت‌ هر عدد: 7.540 تومان(پک کامل)

پک کامل : ظرف + درب سالادی + سس کاپ

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس ظررف: PP