پیش دستی سفید ۴.۵ گرم (۵۰۰عددی)
۱۳۳,۵۰۰ تومان

قطر:15cm ارتقاع:2.5cm

جنس ظررف: PP

سالادی ۵ سانت (۵۰۰عددی)
۱۱۰,۵۰۰ تومان

طول:14cmعرض:11cmارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی HD1000 (400عددی)
۸۵۷,۴۰۰ تومان

قطر:16.5cm ارتقاع:7.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی M400 (200عددی)
۳۵۷,۲۵۰ تومان

طول:17cmعرض:16cmارتقاع:5.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی M600 (200عددی)
۴۰۴,۹۰۰ تومان

طول:17cmعرض:16cmارتقاع:6.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی M800 (200عددی)
۴۷۶,۳۵۰ تومان

طول:17cmعرض:16cmارتقاع:8.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد۱۰۰ (عددی ۲۰۰)
۴۷۶,۴۰۰ تومان

قطر:22.5cm ارتقاع:3.5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد۱۲۰ (۲۰۰عددی)
۹۵۲,۸۰۰ تومان

قطر:22.5cm ارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی سزار کد۱۵۰ (۲۰۰عددی)
۵۹۵,۶۰۰ تومان

قطر:22.5cm ارتقاع:7cm

جنس ظررف: PP

درب ساده ظروف۶۰۱/۶۰۸(۲۰۰عددی)
۵۹۵,۴۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:4cm

جنس ظررف: PP

درب ساده ظروف ۶۰۱(۲۰۰عددی)
۴۰۴,۹۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس درب: Pet

درب ساده ظروف HD (200عددی)
۴۵۲,۶۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس درب: Pet

درب ساده ظروف M (200عددی)
۴۵۲,۶۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس درب: Pet

درب ساده ظروف سزار (۲۰۰عددی)
۴۵۲,۶۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس درب: Pet

درب سالادی ظروف۶۰۱/۶۰۸(۲۰۰عددی)
۴۵۲,۵۲۰ تومان

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس درب: Pet

درب سالادی ظروف M (200عددی)
۴۵۲,۶۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس درب: Pet

درب سالادی ظروف سزار (۲۰۰عددی)
۴۵۲,۶۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:19cmارتقاع:7.5cm

جنس درب: Pet