ظرف غذا فوم تک پرسی (۳۰۰عددی)

قیمت هرعدد: 662 تومان (تکی)

طول:22.5cmعرض:15cmارتقاع:7.5cm

بسته بندی: نایلون

ظرف غذا فوم دو پرسی (۳۰۰عددی)

قیمت هرعدد: 903 تومان (تکی)

طول:27cmعرض:14.5cmارتقاع:7.5cm

بسته بندی: نایلون