سطل مایکروویوی 1000

قیمت هر عدد: 5.660 تومان (بسته 150عددی)

دهنه بالا:12cmارتفاع:12cm

حجم: 1000 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 1100

قیمت هر عدد: 5.520 تومان (بسته 150عددی)

دهنه بالا:12cmارتفاع:11.5cm

حجم: 1100 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 310

قیمت هر عدد: 2.140 تومان (بسته 300عددی)

دهنه بالا:9cmارتفاع:6.5cm

حجم: 310 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 400

قیمت هر عدد: 4.500 تومان (بسته 200عددی)

دهنه بالا:11.5cmارتفاع:6cm

حجم: 400 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 500

قیمت هر عدد: 4.670 تومان (بسته 200عددی)

دهنه بالا:12cmارتفاع:7.5cm

حجم: 500 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 610

قیمت هر عدد: 3.590 تومان (بسته 200عددی)

دهنه بالا:10cmارتفاع:8cm

حجم: 610 سی سی

برند : طب پلاستیک

سطل مایکروویوی 750

قیمت هر عدد: 5.520 تومان (بسته 150عددی)

دهنه بالا:12cmارتفاع:8.5cm

حجم: 750 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 1000

قیمت هر عدد: 6.350 تومان (بسته 120عددی)

طول:18.5cmعرض:12cmارتفاع:6cm

حجم: 1000 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 1200

قیمت هر عدد: 7.110 تومان (بسته 120عددی)

طول:18.5cmعرض:12cmارتفاع:7cm

حجم: 1200 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 125

قیمت هر عدد: 6.610 تومان (بسته 300عددی)

طول:10cmعرض:8cmارتفاع:3.5cm

حجم: 125 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 1500

قیمت هر عدد: 8.470 تومان (بسته 200عددی)

طول:20cmعرض:15cmارتفاع:6cm

حجم: 1500 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 1600

قیمت هر عدد: 8.990 تومان (بسته 120عددی)

طول:19.5cmعرض:19.5cmارتفاع:6cm

حجم: 1600 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 2000

قیمت هر عدد: 11.170 تومان (بسته 100عددی)

طول:30.5cmعرض:16cmارتفاع:5.5cm

حجم: 2000 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 240

قیمت هر عدد: 3.290 تومان (بسته 300عددی)

طول:10cmعرض:8cmارتفاع:4cm

حجم: 240  سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 400

قیمت هر عدد: 3.730 تومان (بسته 300عددی)

طول:13cmعرض:9.5cmارتفاع:4cm

حجم: 400 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 550

قیمت هر عدد: 4.590 تومان (بسته 300عددی)

طول:13cmعرض:9.5cmارتفاع:5.5cm

حجم: 550 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 560

قیمت هر عدد: 4.700 تومان (بسته 300عددی)

طول:10cmعرض:8cmارتفاع:9.5cm

حجم: 560 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 666

قیمت هر عدد: 6.920 تومان (بسته 150عددی)

طول:17cmعرض:12cmارتفاع:4cm

حجم: 666 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 675

قیمت هر عدد: 4.970 تومان (بسته 150عددی)

طول:17cmعرض:12cmارتفاع:4.5cm

حجم: 675 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 750

قیمت هر عدد: 3.690 تومان (بسته 200عددی)

طول:17cmعرض:11.5cmارتفاع:5cm

حجم: 750 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 760

قیمت هر عدد: 6.900 تومان (بسته 150عددی)

طول:15cmعرض:11cmارتفاع:7cm

حجم: 760 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی 800

قیمت هر عدد: 6.070 تومان (بسته 150عددی)

طول:14.5cmعرض:14.5cmارتفاع:6cm

حجم: 800 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی SLR1000

قیمت هر عدد: 3.800 تومان (بسته 250عددی)

طول:17cmعرض:11.5cmارتفاع:6.5cm

حجم: 1000 سی سی

برند : طب پلاستیک

ظرف مایکروویوی SLR500

قیمت هر عدد: 3.310 تومان (بسته 250عددی)

طول:17cmعرض:11.5cmارتفاع:3.5cm

حجم: 500 سی سی

برند : طب پلاستیک