چنگال خشک ام جی

قیمت هرعدد: 201 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 188 تومان (کارتن5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال دو شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 97 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 91  تومان (کارتن 10000 تایی)

طول : 8cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال سه شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 141 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 132 تومان (کارتن10000 تایی)

طول : 9.5cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال کریستال طرح سپیده

قیمت هرعدد: 179 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 167 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال پارس

قیمت هرعدد: 333 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 311 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح لدرلی

قیمت هرعدد: 296 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 276 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح موج

قیمت هرعدد: 296 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 276 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح وی ای پی

قیمت هرعدد: 1074 تومان (بسته 25 تایی)

قیمت هرعدد: 1004 تومان (کارتن 1000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک