چنگال خشک ام جی

قیمت هرعدد: 190 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 177 تومان (کارتن5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال دو شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 93 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 87 تومان (کارتن 10000 تایی)

طول : 8cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال سه شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 131 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 123 تومان (کارتن10000 تایی)

طول : 9.5cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال کریستال طرح سپیده

قیمت هرعدد: 224 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 210 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال پارس برند سروش

قیمت هرعدد: 315 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 295 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح لدرلی برند سروش

قیمت هرعدد: 406 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 380 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح موج برند طب

قیمت هرعدد: 424 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 396 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح وی ای پی برند سروش

قیمت هرعدد: 1046 تومان (بسته 20 تایی)

قیمت هرعدد: 978 تومان (کارتن 1000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک