چنگال خشک ام جی

قیمت هرعدد: 190 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 178 تومان (کارتن5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال دو شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 94 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 88 تومان (کارتن 10000 تایی)

طول : 8cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال سه شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 132 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 123 تومان (کارتن1000 تایی)

طول : 9.5cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال کریستال طرح سپیده

قیمت هرعدد: 178 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 166 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال پارس برند سروش

قیمت هرعدد: 246 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 230 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح لدرلی برند سروش

قیمت هرعدد: 313 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 297 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح موج برند طب

قیمت هرعدد: 336 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 314 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح وی ای پی برند سروش

قیمت هرعدد: 800 تومان (بسته 25 تایی)

قیمت هرعدد: 718 تومان (کارتن 1000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک