چنگال خشک ام جی

قیمت هرعدد: 234 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 219 تومان (کارتن5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال دو شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 109 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 102 تومان (کارتن 10000 تایی)

طول : 8cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال سه شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 176 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 164 تومان (کارتن10000 تایی)

طول : 9.5cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال کریستال طرح سپیده آرسان مهر

قیمت هرعدد: 203 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 190 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال پارس طب پلاستیک

قیمت هرعدد: 365 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 342 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح لدرلی آرسان مهر

قیمت هرعدد: 308 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 288 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح موج آرسان مهر

قیمت هرعدد: 333 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 311 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح وی ای پی آرسان مهر

قیمت هرعدد: 679 تومان (بسته 25 تایی)

قیمت هرعدد: 726 تومان (کارتن 1000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک