لیوان فوم ۱۸۰

قیمت هرعدد: 334 تومان (بسته 500عددی)

قطردهنه بالا:7.5cm قطردهنه پایین:4.5cm

ارتفاع: 8.5cm

لیوان فوم ۲۵۰

قیمت هرعدد: 391 تومان (بسته 500عددی)

قطردهنه بالا:8cm قطردهنه پایین:5cm

ارتفاع: 10cm

لیوان فوم ۳۵۰

قیمت هرعدد: 460 تومان (بسته 500عددی)

قطردهنه بالا:8.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 11cm