لیوان فوم 180

قیمت هرعدد: 414 تومان (بسته 500عددی)

قطردهنه بالا:7.5cm قطردهنه پایین:4.5cm

ارتفاع: 8.5cm

لیوان فوم 250

قیمت هرعدد: 495 تومان (بسته 500عددی)

قطردهنه بالا:8cm قطردهنه پایین:5cm

ارتفاع: 10cm

لیوان فوم 350

قیمت هرعدد: 575 تومان (بسته 500عددی)

قطردهنه بالا:8.5cm قطردهنه پایین:5.5cm

ارتفاع: 11cm