سلفون 30‌متری با جعبه

قیمت هرعدد:19.800 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون 50 یاردی

قیمت هرعدد: 28.900 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون100 یاردی

قیمت هرعدد: 55.200 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون 1000 متری

قیمت هرعدد:504.900 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف 183متری‌(تیغ آهنی)

قیمت هرعدد:173.100 تومان(تکی)

عرض رول: 45 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف220متری‌(تیغ پلاستیکی)

قیمت هرعدد: 140.900 تومان(تکی)

عرض رول: 30 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون 500 متری

قیمت هرعدد: 244.400 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف 100متری‌(تیغ پلاستیکی)

قیمت هرعدد:86.300 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن