سلفون 30‌متری با جعبه

قیمت هرعدد: 22000 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون 50 یاردی

قیمت هرعدد: 35900 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون100 یاردی

قیمت هرعدد: 63500 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون 1000 متری

قیمت هرعدد: 609500 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف 183متری‌(تیغ آهنی)

قیمت هرعدد: 202600 تومان(تکی)

عرض رول: 45 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف220متری‌(ت یغ پلاستیکی)

قیمت هرعدد: 157000 تومان(تکی)

عرض رول: 30 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون 500 متری

قیمت هرعدد: 307700 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف 100متری‌(تیغ پلاستیکی)

قیمت هرعدد: 94200 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن