سلفون 30‌متری با جعبه

قیمت هرعدد: 25.600 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون 50 یاردی

قیمت هرعدد: 32.800 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون100 یاردی

قیمت هرعدد: 58.200 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون 1000 متری

قیمت هرعدد: 551.000 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف 183متری‌(تیغ آهنی)

قیمت هرعدد: 181.700 تومان(تکی)

عرض رول: 45 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف220متری‌(ت یغ پلاستیکی)

قیمت هرعدد: 146.900 تومان(تکی)

عرض رول: 30 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون 500 متری

قیمت هرعدد: 275.600 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف 100متری‌(تیغ پلاستیکی)

قیمت هرعدد: 88.900 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن