سلفون ۳۰‌متری با جعبه

قیمت هرعدد:16.400 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان مصرف ۱۰۰ یاردی

قیمت هرعدد:48.700 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان مصرف ۵۰ یاردی

قیمت هرعدد:27.200 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان مصرف ۱۰۰۰ متری

قیمت هرعدد:460.000 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف ۱۸۳متری‌(تیغ آهنی)

قیمت هرعدد:156.000 تومان(تکی)

عرض رول: 45 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف۲۲۰متری‌(تیغ پلاستیکی)

قیمت هرعدد:126.300 تومان(تکی)

عرض رول: 30 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان مصرف ۵۰۰ متری

قیمت هرعدد:232.900 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون آسان‌مصرف ۱۰۰متری‌(تیغ پلاستیکی)

قیمت هرعدد:77.700 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن