جعبه پیتزا مینی 20 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 2120 تومان (بسته 100 عددی)

طول:19.5cm عرض:19.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

کارتن پیتزا ایفلوت بهداشتی
جعبه پیتزا مینی 20 چاپی ایفلوت

قیمت هرعدد: 2280 تومان (بسته 100 عددی)

طول:19.5cm عرض:19.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا تک نفره 24 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 2790 تومان (بسته 100 عددی)

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا ایفلوت چاپی 1
جعبه پیتزا تک نفره 24 چاپی ایفلوت

قیمت هرعدد: 2950 تومان (بسته 100 عددی)

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا تک نفره 25 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 3430 تومان (بسته 100 عددی)

طول:25cm عرض:25cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا ایفلوت چاپی 1
جعبه پیتزا تک نفره 25 چاپی ایفلوت

قیمت هرعدد: 3590 تومان (بسته 100 عددی)

طول:25cm عرض:25cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا دونفره 27 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 3710 تومان (بسته 100 عددی)

طول:27cm عرض:27cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا مستطیلی 21*27 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 2980 تومان (بسته 100 عددی)

طول:27cm عرض:21cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا سه لایه خام 1
جعبه پیتزا دونفره 27 چاپی ایفلوت

قیمت هرعدد: 3870 تومان (بسته 100 عددی)

طول:27cm عرض:27cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا ایتالیایی 30 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 4350 تومان (بسته 100 عددی)

طول:30cm عرض:30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا ایفلوت بهداشتی 1
جعبه پیتزا ایتالیایی 30 چاپی ایفلوت

قیمت هرعدد: 4510 تومان (بسته 100 عددی)

طول:30cm عرض:30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

کارتن پیتزا ایفلوت بهداشتی 1
جعبه پیتزا خانواده 32 چاپی ایفلوت

قیمت هرعدد: 4920 تومان (بسته 100 عددی)

طول:32cm عرض:32cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا خانواده 32 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 4760 تومان (بسته 100 عددی)

طول:32cm عرض:32cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا خانواده 34 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 4880 تومان (بسته 100 عددی)

طول:34cm عرض:34cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

کارتن پیتزا ارتیمان 1
جعبه پیتزا خانواده 34 چاپی ایفلوت

قیمت هرعدد: 5040 تومان (بسته 100 عددی)

طول:34cm عرض:34cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا خانواده 40 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 7120 تومان (بسته 50 عددی)

طول:40cm عرض:40cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا خانواده 50 بدون چاپ ایفلوت

قیمت هرعدد: 0 تومان (بسته 50 عددی)

طول:50cm عرض:50cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه