جعبه سوخاری بیرون بر بزرگ چاپدار

قیمت هرعدد: 3770 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 3530 تومان (کارتن300 تایی)

طول:22.5cmعرض:11.5cmارتفاع:8cm

نوع مقوا: ایندلبرد 270 گرم بر متر مربع

جعبه سوخاری بیرون بردسته دار چاپدار

قیمت هرعدد: 2930 تومان (بسته 200 عددی)

طول:21cmعرض:10.5cmارتفاع:11cm

نوع مقوا: مقوای دوبلکس کرافت

جعبه سوخاری بیرون بر کرافت چاپدار

قیمت هرعدد: 2390 تومان (بسته200 عددی)

طول:22.5cmعرض:11.5cmارتفاع:8cm

نوع مقوا: مقوای دوبلکس کرافت

جعبه سوخاری بیرون بر کوچک چاپدار

قیمت هرعدد: 2970 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 2780 تومان (کارتن400 تایی)

طول:18cm عرض: 10cm ارتفاع:8cm

نوع مقوا: ایندلبرد 270 گرم بر متر مربع

سینی داخل سالن سوخاری چاپدار

قیمت هرعدد: 1530 تومان (بسته 100تایی)

قیمت هرعدد: 1420 تومان (کارتن500تایی)

طول:21.5cmعرض:16cmارتفاع:5cm

نوع مقوا: ایندلبرد 270 گرم بر متر مربع