پاکت حمل پیتزا تک نفره خام (۱۰۰عددی)
۲۰۱,۰۰۰ تومان

طول: 24cm عرض: 24cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت بیرون بر پیتزا
پاکت حمل پیتزا تک نفره چاپدار (۱۰۰عددی)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

طول: 24cm عرض: 24cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل پیتزا دو نفره خام (۱۰۰عددی)
۲۳۳,۰۰۰ تومان

طول: 28cm عرض: 28cm ارتفاع: 34cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل پیتزا 1
پاکت حمل پیتزا دو نفره چاپ چاپدار (۱۰۰عددی)
۲۵۲,۰۰۰ تومان

طول: 28cm عرض: 28cm ارتفاع: 34cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت فست فودی سایز بزرگ خام (۱۰۰عددی)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 14cm ارتفاع: 40cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت بیرون بر فست فود 1
پاکت فست فودی سایز بزرگ چاپدار (۱۰۰عددی)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 14cm ارتفاع: 40cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

بگ بیرون بر پیتزا 1
پاکت حمل پیتزا خانواده سایز ۳۲ خام (۱۰۰عددی)
۲۸۷,۰۰۰ تومان

طول: 32cm عرض: 32cm ارتفاع: 39cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

ساک دستی پیتزا 1
پاکت حمل پیتزا خانواده سایز ۳۲ چاپدار (۱۰۰عددی)
۳۲۶,۰۰۰ تومان

طول: 32cm عرض: 32cm ارتفاع: 39cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل پیتزا خانواده سایز ۳۴ خام (۱۰۰عددی)
۳۰۸,۰۰۰ تومان

طول: 34cm عرض: 34cm ارتفاع: 30cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل-پیتزا خانواده طرح دار
پاکت حمل پیتزا خانواده سایز ۳۴ چاپدار (۱۰۰عددی)
۳۴۶,۰۰۰ تومان

طول: 34cm عرض: 34cm ارتفاع: 39cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت فست فودی سایز کوچک خام (۱۰۰عددی)
۱۵۳,۰۰۰ تومان

طول: 27cm عرض: 12cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل فست فودی 1
پاکت فست فودی سایز کوچک چاپدار (۱۰۰عددی)
۱۷۲,۰۰۰ تومان

طول: 27cm عرض: 12cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع