پاکت حمل پیتزا تک نفره خام

قیمت هرعدد:  2450 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 24cm عرض: 24cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت بیرون بر پیتزا
پاکت حمل پیتزا تک نفره چاپدار

قیمت هرعدد:  2720 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 24cm عرض: 24cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل پیتزا دو نفره خام

قیمت هرعدد:  2860 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 28cm عرض: 28cm ارتفاع: 34cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل پیتزا 1
پاکت حمل پیتزا دو نفره چاپ چاپدار

قیمت هرعدد:  3130 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 28cm عرض: 28cm ارتفاع: 34cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل ساندویچی خام

قیمت هرعدد:  2230 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 30cm عرض: 14cm ارتفاع: 40cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل ساندویچی سایز بزرگ خام

قیمت هرعدد:  2430 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 35cm عرض: 15cm ارتفاع: 40cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت بیرون بر فست فود 1
پاکت حمل ساندویچی چاپدار

قیمت هرعدد:  2500 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 30cm عرض: 14cm ارتفاع: 40cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت بیرون بر فست فود 1
پاکت حمل ساندویچی سایز بزرگ چاپدار

قیمت هرعدد:  2700 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 35cm عرض: 15cm ارتفاع: 40cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

بگ بیرون بر پیتزا 1
پاکت حمل پیتزا خانواده سایز 32 خام

قیمت هرعدد:  3360 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 32cm عرض: 32cm ارتفاع: 39cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

ساک دستی پیتزا 1
پاکت حمل پیتزا خانواده سایز 32 چاپدار

قیمت هرعدد:  3900 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 32cm عرض: 32cm ارتفاع: 39cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل پیتزا خانواده سایز 34 خام

قیمت هرعدد:  3850 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 34cm عرض: 34cm ارتفاع: 39cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل-پیتزا خانواده طرح دار
پاکت حمل پیتزا خانواده سایز 34 چاپدار

قیمت هرعدد:  4390 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 34cm عرض: 34cm ارتفاع: 39cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل سوخاری خام

قیمت هرعدد:  1910 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 27cm عرض: 12cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

پاکت حمل فست فودی 1
پاکت حمل سوخاری چاپدار

قیمت هرعدد:  2180 تومان (بسته 100 عددی)

طول: 27cm عرض: 12cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع