جعبه سیب زمینی مخروط چاپدار

قیمت هرعدد: 1620 تومان (بسته 50تایی)

فیمت هرعدد: 1520 تومان (کارتن 800تایی)

عرض بالا:7cm ارتفاع:12cm

نوع جنس: ایندلبرد250 گرم بر متر مربع

حجم : 200 گرم سیب زمینی

بسته بندی سیب زمینی مکعبی
جعبه سیب زمینی مکعبی بزرگ

قیمت هرعدد: 2270 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 2130 تومان (کارتن 300 تایی)

طول:13cmعرض:10cmارتفاع:6.5cm

نوع جنس: ایندلبرد250 گرم بر متر مربع

حجم : 250 گرم سیب زمینی

جعبه سیب زمینی مکعبی چاپدار

قیمت هرعدد: 1840 تومان (بسته 50تایی)

قیمت هرعدد: 1730 تومان (کارتن 500تایی)

طول:12cmعرض:8cmارتفاع:6.5cm

نوع جنس: ایندلبرد250 گرم بر متر مربع

حجم : 250 گرم سیب زمینی

پک سیب زمینی با جنس ایندلبرد
جعبه سیب زمینی مخروط بزرگ چاپدار

قیمت هرعدد: 2360 تومان (بسته 50تایی)

قیمت هرعدد: 2210 تومان (کارتن 600تایی)

عرض بالا:11cm ارتفاع:9cm

نوع جنس: ایندلبرد250 گرم بر متر مربع

حجم : 250 گرم سیب زمینی

سینی داخل سالن سیب زمینی چاپدار

قیمت هرعدد: 910 تومان (بسته 100تایی)

قیمت هرعدد: 850 تومان (کارتن 500تایی)

طول:15.5cmعرض:12cmارتفاع:4.5cm

نوع جنس: ایندلبرد250 گرم بر متر مربع

حجم : 300 گرم سیب زمینی

لیوان سیب زمینی مات
لیوان سیب زمینی 480cc مات چاپدار

قیمت هرعدد: 760 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 710 تومان (کارتن 1500 تایی)

قطر بالا: 8cm قطر پایین: 6cm ارتفاع: 13cm

نوع جنس: استروک خارجی