کاغذ کاهی بدون چاپ – تنوع سایز

قیمت هرکیلو: 41.100 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : کاهی 48 گرم بر متر مربع

کاغذ پوستی بدون چاپ – تنوع سایز

قیمت هرکیلو: 48.300 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : پوستی خارجی  40گرم بر متر مربع

کاغذ گلاسه بدون چاپ – تنوع سایز

قیمت هرکیلو: 44.900 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : گلاسه خارجی  40گرم بر متر مربع

کاغذ مومی بدون چاپ – تنوع سایز

قیمت هرکیلو: 80.200 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : مومی خارجی  40گرم بر متر مربع

کاغذ کرافت۴۰گرم چاپدار-تنوع سایز(۵کیلویی)

قیمت هرکیلو:51.800 تومان (سایز 25*35/35*50)

قیمت هرکیلو: 56.400 تومان (سایز 33*35)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : کرافت خارجی 40گرم بر متر مربع

کاغذ کرافت۷۰گرم چاپدار -تنوع سایز

قیمت هرکیلو: 44.200 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : کرافت ایرانی 70 گرم بر متر مربع

کاغذ مومی چاپدار – تنوع سایز (۵کیلویی)

قیمت هرکیلو:92.000 تومان (سایز 25*35/35*50)

قیمت هرکیلو: 95.500تومان ( سایز 33*35 )

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : مومی خارجی 40گرم بر متر مربع