کاغذ کاهی بدون چاپ – تنوع سایز

قیمت هرکیلو: 55700 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : کاهی 48 گرم بر متر مربع

کاغذ پوستی بدون چاپ – تنوع سایز

قیمت هرکیلو: 88600 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : پوستی خارجی  40گرم بر متر مربع

کاغذ گلاسه بدون چاپ – تنوع سایز

قیمت هرکیلو: 58700 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : گلاسه خارجی  40گرم بر متر مربع

کاغذ مومی بدون چاپ – تنوع سایز

قیمت هرکیلو: 134900 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : مومی خارجی  40گرم بر متر مربع

کاغذ کرافت40گرم چاپدار-تنوع سایز(5کیلویی)

قیمت هرکیلو: 117300 تومان (سایز 25*35/35*50)

قیمت هرکیلو: 127700 تومان (سایز 33*35)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : کرافت خارجی 40گرم بر متر مربع

کاغذ کرافت70گرم چاپدار -تنوع سایز

قیمت هرکیلو:52900 تومان (بسته 5 کیلویی)

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : کرافت ایرانی 70 گرم بر متر مربع

کاغذ مومی چاپدار – تنوع سایز (5کیلویی)

قیمت هرکیلو: 167900 تومان (سایز 25*35/35*50)

قیمت هرکیلو: 178800 تومان ( سایز 33*35 )

ابعاد :تنوع سایز

نوع کاغذ : مومی خارجی 40گرم بر متر مربع