سینی شیرینگ غذا تک پرس با سرویس

قیمت هرعدد: 1590تومان(بسته 100 عددی)

طول:31.5cmعرض:24cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا چهار پرس الومینوم

قیمت هرعدد: 2860تومان(بسته 100 عددی)

طول:37cmعرض:37cmارتفاع:5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا دو پرس الومینوم

قیمت هرعدد: 1810تومان(بسته 100 عددی)

طول:32cmعرض:22cmارتفاع:5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا دو پرس فوم

قیمت هرعدد: 1940تومان(بسته 100 عددی)

طول:35cmعرض:27cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا سه پرس الومینوم

قیمت هرعدد: 2510تومان(بسته 100 عددی)

طول:37.5cmعرض:31mارتفاع:5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا سه پرس فوم

قیمت هرعدد: 2350تومان(بسته 100 عددی)

طول:44cmعرض:27.5cmارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا کوچک

قیمت هرعدد: 1270تومان(بسته 100 عددی)

طول:23.5cmعرض:23cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه