سینی شیرینگ غذا تک پرس با سرویس (۱۰۰عددی)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

طول:31.5cmعرض:24cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا چهار پرس الومینوم (۱۰۰عددی)
۲۵۶,۰۰۰ تومان

طول:37cmعرض:37cmارتفاع:5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا دو پرس الومینوم (۱۰۰عددی)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

طول:32cmعرض:22cmارتفاع:5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا دو پرس فوم (۱۰۰عددی)
۱۷۱,۰۰۰ تومان

طول:35cmعرض:27cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا سه پرس الومینوم (۱۰۰عددی)
۲۲۱,۰۰۰ تومان

طول:37.5cmعرض:31mارتفاع:5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا سه پرس فوم (۱۰۰عددی)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

طول:44cmعرض:27.5cmارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی شیرینگ غذا کوچک (۱۰۰عددی)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

طول:23.5cmعرض:23cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه